Kotol na pelety: Jednoduché vykurovanie drevom

Žiadny z využívaných zdrojov energie nie je starší ako drevo.V dnešnej dobe slúži aj ako materiál na výrobu drevných peliet. Mnohí majitelia domov sa obávajú vysokých nákladov na vykurovanie peletami, i keď je táto technológia šetrná k životnému prostrediu a veľmi komforntá na obsluhu. V prípade kusového dreva je potrebné palivo nakálať, uskladniť a pravidelne prikladať do kotla. Moderné pece a kotly na pelety dokazujú, že to môže fungovať aj jednoduchšie. Tie zariadenia spaľujú spomínané pelety, ktoré sa plne automaticky dopravujú do zásobníka do spaľovacej komory. Čo je vykurovanie peletami, ako funguje a čo stojí pec a kotol na pelety, to všetko vám vysvetlíme v nasledujúcich kapitolách.

Prehľad jednotlivých tém:

 1. Vysvetlenie vykurovania peletami
 2. Osobitosti vykurovania peletami
 3. Rozdiel medzi pecou na pelety a kotlom na pelety
 4. Palivo – pelety
 5. Náklady na vykurovanie peletami
 6. Výhody a nevýhody
 7. Vykurovanie peletami v starých budovách a novostavbách

Vykurovanie peletami – čo to vlastne je?

Pec na pelety je zdroj tepla, ktorý energiu na vykurovanie a ohrev teplej vody, získava zo spaľovania dreva. Na rozdiel od drevosplyňujúcich kotlov vykurovanie pomocou peletového kotla funguje vďaka dostatočnému zásobníku peliet aj bez častého pokladania paliva. Je to možné vďaka tomu, že zariadenie spaľuje zlisované drevné trubičky, ktoré sa skladujú buď priamo v kotle na pelety, alebo v zásobníku.

Čím sa vyznačujú vykurovacie systémy na pelety?

Na rozdiel od vykurovania plynom, pece a kotly na pelety spaľujú ekologickú a obnoviteľnú surovinu: drevné pelety. Vďaka normovanému tvaru drevených výliskov funguje vykurovanie s peletami väčšinou plne automaticky. Peletový kotol môže v kombinácii moderného paliva s pokročilou reguláciou optimálne reagovať na zmeny potreby tepla v objekte, a to bez manuálneho zásahu.

Jedine popol je potrebné vynášať ručne každý jeden až dva týždne, pri niektorých zariadeniach len dva až tri krát za sezónu.

Pec na pelety alebo kotol na pelety – v čom spočíva rozdiel?

Aufbau eines Kompaktlagers in einem PelletofenKonštrukcia kompaktného zásobníka v peletovom kotle

Pokiaľ sa majitelia domu rozhodnú pre vykurovanie peletami, môžu si vybrať buď peletovú pec alebo peletový kotol. Napriek tomu, že obe zariadenia spaľujú zlisované kúsky dreva, ich oblasti použitia sa výrazne odlišujú.

Kotol na pelety – centrálne vykurovanie ekologickým olejom

Peletové kotly sa využívajú ako centrálne zdroje tepla. To znamená, že kotol vyrába teplo pre celý dom ako na účely vykurovania tak aj na prípravu teplej vody. Aby systém celoročne fungoval počas celého roka bez väčšej náročnosti, okrem samotného peletového kotla je súčasťou systému sklad na pelety a dopravník na zásobovanie kotla. Ak je v objekte málo priestoru, môžu sa systémy inštalovať aj s malým zásobníkom na pelety, ktoré je integrované priamo v kotli.

Ako sa pelety skladujú?

Pelety sú obvykle skladované v tkaninovom sile – veľkom plátenom vreci, ktoré je umiestnené priamo v objekte. Tieto silá majú výhodu v jednoduchej montáži a bezprašnej prevádzke. Prach vznikajúci pri nafúkaní peliet z cisterny počas plnenia sila, je odsávaný cez druhé hrdlo naspäť do vozidla. Rodinný dom s potrebou tepla 12 kilowattov spotrebuje za rok približne 4500 kilogramov peliet. Pri výške dvoch metrov pritom dosahuje silo pôdorysnú plochu cca 4,5 metrov štvorcových.

Alternatívou ku tkaninovému silu sa môžu palivá uskladniť aj v podzemnej cisterne alebo v sklade paliva. Pokým cisterna je väčšinou z betónu a je zakopaná v záhrade, sklad paliva obvykle predstavuje celú jednu miestnosť v dome. V nej sa vyhotoví zošikmená podlaha so sklonom do stredu miestnosti vlastnou tiažou zosúvajú do dopravníka. Sklady paliva musia byť prístupné z exteriéru, aby bolo možné ich plniť peletami aj z cisternového vozidla. Rovnako je dôležité dbať na to, aby vzdialenosť medzi príjazdovou komunikáciou a skladom nebola väčšia ako 30 metrov. Pelety je nutné bezpodmienečne skladovať v suchom stave. V prípade, ak je v miestnosti vlhkosť príliš vysoká, môžu malé drevené trubičky napučať, zlepiť sa a zaseknúť dopravník či zaniesť kotol.

Ak je v dome k dispozícii málo miesta, môže sa peletový kotol prevádzkovať aj bez skladu a paliva dopravníka. V závislosti od vonkajšej teploty sa kotle na spaľovanie peliet, ktoré sú vybavené malým zásobníkom s kapacitou do 150 kilogramov, napĺňajú ručne jeden až dvakrát týždenne.

Ako sa pelety dostanú zo zásobníka do kotla?

Na prepravu peliet zo skladu do kotla sa spravidla používajú závitkové dopravníky (závitovky) alebo vákuové nasávacie systémy. Dopravné závitovky sú tvorené rotačnou skrutkou, ktorá ťahá drevené výlisky v rúrke zo skladu do kotla obdobne ako vŕtačka pri vŕtaní. Inštalujú sa väčšinou na podlahu a sú menej variabilné. To znamená, že kotol a sklad peliet musia byť osadené v obmedzenej vzdialenosti a orientácii na seba. Viac flexibility naopak ponúkajú vákuové nasávacie systémy, ktoré nasávajú pelety zo zásobníka a dopravujú ich cez trubicu do kotla. Nasávacie systémy sa väčšinou používajú vtedy, keď sa zásobník a vykurovanie inštalujú vo väčšej vzdialenosti od seba. Sú schopné prekonať dráhy až do 20 metrov.

Peletové pece – Decentrálne zdroje tepla vytvárajúce aj pocit domácej pohody

V porovnaní s centrálnym kotlom na pelety pracujú peletové pece ako krb. Inštalujú sa obvykle v obytnej miestnosti a vďaka možnosti priamo vidieť horenie cez sklenené dvierka a vysokému podielu vyžarovaného tepla vytvárajú pocit domácej pohody ako krby. V porovnaní s peletovými kotlami majú pece na vykurovanie peletami obvykle menší výkon. Pokiaľ je pec vybavená plastom, je možné teplo z peletovej pece akumulovať a využiť na vykurovanie iných miestností. Tepelná energia je potom prenášaná prostredníctvom výmenníka tepla či ohrev a akumuluje sa do centrálneho zásobníka.

Ako sa skladuje palivo pre peletové pece?

Peletové pece majú obvykle integrovaný zásobník na skladovanie paliva. V závislosti od toho, ako často sa pec používa, je potrebné zásobník ručne naplniť každý jeden až dva dni. Pelety sa pritom dajú kúpiť buď v malých baleniach vo vreciach, alebo vo väčších množstvách v takzvaných big-bagoch. Pretože zásobník je integrovaný do peletovej pece, nie je potrebné riešiť dodatočné systémy dopravy paliva.

Pelety: Obnoviteľné palivo pre automatické vykurovacie systémy

Pelety sú ekologické palivo, ktoré sa spaľuje v peletových horákoch, jadre peletového kotla. Pozostávajú z vysušených priemyselných pilín a zvyškov dreva z lesného hospodárstva, ktoré sa lisujú pod vysokým tlakom na trubičky rovnakej veľkosti. Týmto obsahujú pelety veľký obsah energie a dajú sa v porovnaní s kusovým drevom alebo štiepkami dobre uskladňovať. Vďaka normovanej veľkosti a kvalite umožňujú optimálne spaľovanie, pri ktorom nevzniká takmer žiadny popol. Na použitie v peletovej peci alebo v peletovom kotle existujú pritom rôzne kvalitatívne požiadavky, ktoré sú napríklad upravené v norme STN EN ISO 177225-2.

Najlepšie vlastnosti pritom zaručujú pelety triedy A1. Tie majú vysokú výhrevnosť, sú mimoriadne suché a dosahujú nízky obsah popola. Na použitie v automatických kotloch na pelety existujú okrem toho prísne požiadavky týkajúce sa priemeru a veľkosti. Alternatívne sú k dispozícii aj pelety triedy A2. Tie spĺňajú podobne vysoké požiadavky, majú ale nižší obsah energie a vyšší podiel popola. Ak je pre majitela domu dôležitý aj ekologický spôsob výroby, sú najlepšou voľbou pelety s certifikátom DIN Plus alebo EN Plus. Okrem vysokej kvality zaručujú tieto certifikáty aj transparentnosť od výroby až po expedíciu. Tak v peletovej peci, ako aj v peletových kotloch sa oplatí vykurovať s vysokokvalitnými peletami. Tieto umožňujú dosiahnuť vysoký stupeň účinnosti, spaľovanie takmer bez odpadového popola a minimalizujú možné problémy v automatických zariadeniach.

Vykurovanie peletami so solárnym zariadením: Ekologické vykurovanie

Čo stojí vykurovanie peletami?

Náklady na vykurovanie peletami sa členia na tri oblasti. Sú to:

 • náklady na skladovanie paliva
 • náklady na komponenty vykurovacieho systému
 • náklady na spoterbované palivo

Náklady na skladovanie paliva

Z hľadiska nákladov na skladovanie paliva sa peletové pece a peletové kotly navzájom výrazne odlišujú. Pokým pece majú spravidla integrovaný zásobník, teda nie sú potrebné žiadne zvýšené náklady na skladovanie peliet, peletové kotly naopak potrebujú aj vhodný systém dopravy paliva. Ak má byť rodinný dom vybavený tkaninovým silom, je nutné predpokladať náklady na sklad paliva a dopravné cesty približne do 2 500 eur.

Náklady na komponenty vykurovacieho systému

Aj z hľadiska investičných nákladov na zdroj tepla sa peletové pece a peletové kotly výrazne líšia. Pokým jednoduché pece kúpite už za približne 3 000 – 4 000 eur, cena peletového kotla spolu s montážou sa pohybuje od 6 000 eur vyššie. Ceny peletovej pece však silne variujú v závislosti od druhu pece, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov. Keďže vykurovanie peletami je ekologické, štát poskytuje dotáciu na inštaláciu kotla do výšky až 1 500 eur v programe Zelená domácnostiam.

Dotácia je poskytovaná v rodinných domoch ak:

 • ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu,
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom;
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT
 • ak je zariadenie evidované v zozname oprávnených zariadení
 • pre rodinný dom je 100 eur/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 eur

Oprávnené výdavky na inštaláciu kotlov na biomasu:

 • v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet
 • v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie kotla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Náklady na pelety

Pellets für den Pelletofen liegen in einer HandS cenou priemerne 4,63 centov za kilowatthodinu môžu byť pelety dnes výhodnejšie ako zemný plyn. Jedna náplň zásobníka so 4500 kilogramami – ročnou spotrebou typického jednorodinného domu – stojí pritom približne 1000 eur. Aké sú skutočné spotrebné náklady, však závisí okrem veľkosti zásobovanej budovy aj od jej energetickej kvality a požiadaviek používateľov na teplo.

Výhody a nevýhody vykurovania peletami v prehľade

Peletové pece a peletové kotly sú ekologické a automatické zdroje tepla.

Výhody vykurovania peletami: Nevýhody vykurovania peletami:
vykurovanie obnoviteľným a recyklovateľným drevom vysoké priestorové požiadavky na skladovanie peliet pre centrálny peletový kotol
automatické a účinné vykurovanie vďaka normovaným peletám nutnosť vynášať popol raz za jeden až dva týždne
vysoký stupeň účinnosti vďaka možnosti využitia spaľovacieho tepla vysoké investičné náklady na peletový kotol

Vykurovanie peletami v starých budovách a novostavbách

V starej budove je vykurovanie peletami výhodné najmä vďaka svojej účinnosti. V novostavbe zase prispieva k tomu, aby boli splnené požiadavky energetickej triedy. V oboch prípadoch je možné sklad peliet vyriešiť vhodným návrhom. Či už v starých objektoch namiesto skladu uhlia, alebo v novostavbách projekčne využitím inak nepoužiteľného priestoru.

 

Zhrnutie

Vykurovanie peletami je jednoduché, priateľské k životnému prostrediu a efektívne, pretože vďaka vysokej kvalite normovaných palív pracujú systémy automaticky s vysokými stupňami účinnosti. Zatiaľ čo peletová pec sa zmestí do takmer každého domu, peletové kotly potrebujú viac miesta na skladovanie palív.

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Aktuality
13. decembra 2018

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu tvrdí, že na Slovensku chýba veľké množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a Ministerstvo hospodárstva SR používa neaktuálne scenáre vývoja a spotreby. Keďže verejné inštitúcie nezverejnili žiadne vyhodnotenie situácie a potenciálu OZE, SAPI ako súkromná asociácia sa rozhodla dať si vypracovať štúdiu od odborníkov. Popis stavu sektora a analýza… Čítať viac

Vetranie
6. decembra 2018

Častým vetraním prostredníctvom okien zabezpečujeme čerstvý vzduch v miestnostiach, regulujeme vlhkosť a bránime vzniku plesní, ale tiež zvyšujeme celkové náklady na energie. Práve pri vetraní totiž veľká časť vytvorenej tepelnej energie uniká oknami a účty za energie rastú. Ak chceme tieto straty znižovať, riešením je riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Čo vlastne znamená rekuperácia? Zjednodušene… Čítať viac

Aktuality
5. decembra 2018

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nový záväzný cieľ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Do roku 2030 by mali OZE pokrývať zhruba tretinu koncovej spotreby energie v Európskej únii. Európsky parlament v novembrovom hlasovaní potvrdil dohodu, ktorú už v júni dosiahli poslanci so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Cieľom EÚ je, aby do roku 2030 obnoviteľné zdroje… Čítať viac

Aktuality
4. decembra 2018

V bytových domoch, ktoré nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. Tá odčíta spotreby tepla, teplej a studenej vody. Údaje z meračov sú podkladom pre ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Odporúča sa, aby sa odpočet meračov v bytovom dome zrealizoval v jednom termíne, pretože rozpočítanie je tak objektívnejšie. O termíne odpočtu musia byť… Čítať viac

Aktuality
16. novembra 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte Zelená domácnostiam II. Domácnosti sa budú môcť uchádzať o dotácie na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE) aj naďalej. Registrácia zariadení je otvorená od 12.11.2018. Manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič informoval, že naplnenie nového zoznamu si… Čítať viac

Aktuality
13. novembra 2018

Južná Kórea pripravuje výstavbu nového solárneho a veterného megakomplexu s produkčnou kapacitou 4 GW, z toho 3 GW bude predstavovať solárny park, ktorý by mal byť najväčším na svete. Súčasťou zóny bude aj 100 MW systém plávajúcich fotovoltických elektrární. Predpokladaný začiatok spustenia je do roku 2022. Územie o rozlohe 409 kilometrov štvorcových, získané vysušením mora,… Čítať viac

Aktuality
2. novembra 2018

V mimoriadnom kole, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra 2018, mali domácnosti z mimobratislavského regiónu možnosť získať poukážky v celkovej hodnote viac ako 500-tisíc eur. Získať dotáciu bolo možné na inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Projekt Zelená domácnostiam v tomto roku končí a keďže časť poukážok z predošlých kôl zostala nepreplatená, Slovenská… Čítať viac

Aktuality
31. októbra 2018

Národná rada SR v októbri 2018 schválila návrh, ktorý prináša viacero zmien v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zmeny a doplnenia sa dotkli napríklad spôsobu a podmienok podpory výroby elektriny, práv a povinností výrobcu elektriny, výroby elektriny z malého zdroja a v lokálnom zdroji, práv a povinností prevádzkovateľa sústavy,… Čítať viac