Dohody o úsporách energie s dvanástimi priemyselnými spoločnosťami