Porovnanie vykurovacích systémov: Prehľad aktuálnych vykurovacích systémov

Ak je reč o novom vykurovacom systéme, majú dnes investor aj majiteľ domu k dispozícii výber ako nikdy doteraz. Rozhodovať sa musia nielen medzi rôznymi palivami, ale aj medzi technológiami, z ktorých všetky majú vždy svoje výhody a nevýhody. V našom porovnaní jednotlivých vykurovacích systémov poskytujeme prehľad typov vykurovania, ktoré sú aktuálne k dispozícii, ako aj prehľadné porovnanie najdôležitejších vlastností jednotlivých systémov.

Porovnanie vykurovacích systémov v kocke

Naša tabuľka zhŕňa najdôležitejšie body pri porovnaní jednotlivých vykurovacích systémov. Podrobný opis príslušných vykurovacích systémov uvádzame nižšie.

Druh vykurovacieho systému Cena Podmienky Výhody Nevýhody Osobitosti
Vykurovanie plynom Pripojenie na plynový rozvod alebo zásobník kvapalného plynu • vysoká efektivita a nízke náklady na vykurovanie vďaka využitiu spaľovacieho tepla
• kompaktná konštrukcia
• nízke investičné náklady vďaka premyslenej technológii
• spotrebováva fosílne nosiče energie
• musí byť k dispozícii plynová prípojka, resp. musí byť možná jej inštalácia
• vývoj cien plynu sa nedá predvídať
• účinný univerzálny vykurovací systém v novostavbách a pri rekonštrukciach
• dobre kombinovateľný s obnoviteľnými energiami, ako sú solárno-technické zariadenia
Vykurovanie olejom €€ Dostatok miesta pre zásobníky na vykurovací olej • vysoký stupeň účinnosti
• bezpečná prevádzka vďaka premyslenej technike
• pracuje prevažne s fosílnymi nosičmi energie
• systém nádrží potrebuje veľa miesta
• vývoj cien oleja sa nedá predvídať
• vysoký stupeň účinnosti s náročnou technikou
• dobre kombinovateľný s obnoviteľnými energiami, ako sú solárno-termické zariadenia
Vykurovanie drevom €€ Buď ručné nakladanie kusovým drevom alebo skladové miesto na pelety • prevádza s obnoviteľným drevom
• možná automatická prevádzka s normovanými peletami
• skladové miesto pre pelety
• nevyhnutné je pravidelné vynášanie popola
• moderné vykurovanie bez veľkej námahy
• vysoký stupeň účinnosti vďaka možnosti kondenzačnej techniky
Tepelné čerpadlo €€€ Efektívny dom a miesto na zahrnutie ekologického zdroja • využitie obnoviteľných energií
• nezávislosť od fosílnych nosičov energie
• vysoké zaobstarávacie náklady
• náročné plánovanie
• trvalo udržateľný systém vykurovania založený na ekologických obnoviteľných zdrojoch
Bloková kogeneračná jednotka €€€ Požadované veľké množstvo tepla, plynová prípojka, sklad dreva alebo zásobník kvapalného plynu • výroba el. prúdu a tepla s vysokým stupňom účinnosti
• vlastné zásobovanie el. prúdom
• vyššie zaobstarávacie náklady
• vyžaduje presné, náročné plánovanie
• vývoj cien plynu alebo oleja sa nedá predvídať
• el. prúd a teplo z jedného zariadenia
Solárna termika €€€ voľné strešné plochy, optimálne s južným 45-stupňovým sklonom • prevádzka so 100 % obnoviteľnou energiou
• teplo bez nákladov na palivo
• často úsporné vďaka dotáciám a klesajúcim cenám
• kolektory potrebujú miesto na streche
• výroba energie závislá od slnka
• teplo zo slnka
Hybridné vykurovanie €€€ Buď kombinácia zariadenia na skvapalňovanie plynu alebo nádrže na vykurovací olej • nízke náklady vďaka kombinácii s regenerovateľnými zdrojmi energie
• šetrí fosílne nosiče energie
• vyššie zaobstarávacie náklady kvôli dodatočnej technike
• vysoké projekčné náklady
• kombinovaná výhoda obnoviteľných energií a overenej vykurovacej techniky
Vykurovanie elektrickým prúdom Prispôsobenie elektrickej siete na vyššie výkony • nízke investičné náklady
• jednoduchá montáž v novostavbách a rekonštruovaných priestoroch
 • vysoké náklady na spotrebu pri primárnom využívaní
• vývoj cien elektrickej energie sa nedá predpokladať
• prevádzka s fosílnymi nosičmi energie
• jednoduchá technika pre zriedkavo vykurované priestory
Vykurovací systém s palivovými článkami €€€€ Pripojenie na plynový rozvod alebo zásobník kvapalného plynu • výroba elektriny a tepla s vysokým stupňom účinnosti
• kompaktné technologické zariadenie bez hlučnosti
• veľmi vysoká štátna dotácia
• závislé od plynovej prípojky
• vysoké zaobstarávacie náklady
• nevyhnutná pravidelná údržba
• vykurovanie s výrobou elektriny najmodernejšou technológiou
• úsporná prevádzka aj v budovách s malou potrebou tepla

Kritériá na porovnanie vykurovacích systémov

Transparentné a prehľadné porovnanie jednotlivých druhov vykurovacích systémov je možné len vtedy, keď sú všetky technológie hodnotené rovnakými kritériami. Týmito kritériami sú:

  • náklady vykurovacieho systému
  • predpoklady na inštaláciu vykurovacieho systému
  • vplyv jednotlivých technológií na životné prostredie
  • stabilita vykurovacieho systému

Kritérium 1: Náklady vykurovacieho systému

Prvým kritériom pre mnohých investorov a majiteľov domov je väčšinou cena. Pretože výška nákladov na inštaláciu vykurovacieho systému je rozhodujúca z hľadiska toho, či tento vykurovací systém vôbec prichádza do úvahy. Cena uvádzaná v prehľade zahŕňa všetky náklady súvisiace s príslušným vykurovacím systémom. Zatiaľ čo možnosti dotácie sú zohľadnené, ceny palív a spotrebné náklady nie sú zahrnuté.

Kritérium 2: Predpoklad na inštaláciu vykurovacieho systému

Takmer každá technológia uvedená v tomto porovnaní vykurovacích systémov kladie určité predpoklady na budovu, v ktorej sa bude inštalovať. Okrem plynovej prípojky to môže byť aj dostatok miesta na technologické zariadenie alebo sklad palív. Zatiaľ čo geotermálne tepelné čerpadlo s vŕtaním sond predpokladá napríklad miesto v záhrade, pri olejovom vykurovacom systéme sa musí myslieť na to, aby sa okrem samotného vykurovacieho zariadenia zmestil do budovy aj systém nádrží.

Kritérium 3: Vplyv jednotlivých technológií na životné prostredie

V časoch, keď je ochrana klímy a životného prostredia aj politicky na dennom poriadku, je obzvlášť dôležité jedno z kritérií kladených na vykurovacie systémy: Vplyv na životné prostredie. Myslia sa nielen spaliny, ktoré sa odvádzajú do prostredia napríklad pri spaľovaní, ale aj používané suroviny. Zatiaľ čo fosílne palivá sú v zemi k dispozícii len v obmedzenej miere, je solárna energia napríklad takmer nevyčerpateľná.

Kritérium 4: Stabilita vykurovacieho systému

Vykurovací systém, ktorý sa dnes inštaluje, má dodávať teplo na vykurovanie a teplú vodu minimálne 15 až 20 rokov. Investícia do novej techniky je tak vždy aj investíciou do budúcnosti. Citeľne ovplyvňuje hodnotu nehnuteľnosti a môže – podľa toho, ako sa zmení technika a zákonné rámcové podmienky – prispieť aj k zníženiu tejto hodnoty.

 

Porovnanie jednotlivých vykurovacích systémov

Výber rôznych vykurovacích systémov nikdy nebol taký široký ako dnes a investori a majitelia domov stoja vždy znovu pred rovnakou otázkou: Ktorý vykurovací systém je ten správny pre mňa a pre môj dom? V porovnaní jednotlivých vykurovacích systémov vám poskytneme prehľad o nasledujúcich technológiách:

Vykurovanie plynom: Všestranné riešenie s vysokou efektivitou

Plynový vykurovací systém je z hľadiska vykurovania skutočným univerzálnym vykurovacím systémom. Vďaka spaľovaciemu efektu, pri ktorom sa spätne získava teplo zo spalín, využíva až 98 percent energie zo spaľovaných palív. Plynové vykurovacie zariadenie nájde vďaka svojej kompaktnej konštrukcii miesto takmer kdekoľvek.

Vykurovací systém s kondenzačným kotlom na plyn pre rodinný dom si dnes vďaka výraznému poklesu cien môžete zabezpečiť už od 2000 – 3500 eur. K tomu treba pripočítať náklady vo výške približne 1000 až 1500 eur za plynovú prípojku alebo inštalovanie zariadenia na kvapalný plyn. Ceny plynového vykurovania však silne variujú v závislosti od zvoleného vykurovacieho systému. Predstavujú preto len hrubý odhad nákladov. Jediným predpokladom na inštaláciu plynového vykurovania je dostupnosť paliva, ktoré sa privádza buď cez potrubie z ulice, alebo zo zásobníka v záhrade.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie spotrebúvajú dnes mnohé plynové vykurovacie systémy fosílny zemný plyn. Bioplyn z obnoviteľných energií však poskytuje ekologickú alternatívu. Plyn a kvapalný plyn zapríčiňujú ekvivalent CO2 – nameraná hodnota relatívneho vplyvu na skleníkový efekt – približne 2400 kilogramov na kilowatthodinu. V porovnaní s iným vykurovacím systémom, ako napríklad v porovnaní vykurovania plynom verzus vykurovanie drevom alebo v porovnaní vykurovania plynom verzus solárna termika, sa vykurovanie plynom nachádza v hornej oblasti. Vďaka efektívnej a priestorovo úspornej technike, ako aj možnosti využívať aj regeneratívne palivá, bude vykurovanie plynom ešte dlho patriť k najviac používaným vykurovacím systémom.

Vykurovanie olejom: Vysoký stupeň účinnosti s fosílnymi palivami

Ako je zrejmé z porovnania vykurovania plynom verzus vykurovanie olejom, dosahuje aj vykurovanie olejom so spaľovacím efektom vysoký stupeň účinnosti. Kvôli systému zásobníkov na skladovanie vykurovacieho oleja sa však nezmestí do každého domu.

Pre moderné vykurovanie olejom v rodinnom dome je potrebné uvažovať s nákladmi vo výške cca 4500 – 5500 eur. K tomu sa pripočítava ešte približne 2000 – 2500 eur za inštaláciu zásobníkov na vykurovací olej – ktoré sú jediným predpokladom na to, aby bolo možné inštalovať olejové vykurovanie. Ceny olejového vykurovania však silne variujú v závislosti od zvoleného vykurovacieho systému, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú preto len hrubý odhad.

V protiklade k plynu, ktorý sa principiálne dá vyrobiť aj biologicky, pracujú olejové vykurovacie systémy vždy s fosílnymi palivami. Aj vtedy, ak sa do vykurovacieho oleja primiešava určitý podiel regeneratívnych energií, sú na tom pri porovnaní jednotlivých vykurovacích systémov z hľadiska vplyvu na životné prostredie horšie ako ostatné systémy. S ekvivalentom CO2 približne 2800 kilogramov na kilowatthodinu zaťažujú životné prostredie najsilnejšie. To isté vyplýva aj z porovnania olejového vykurovania verzus tepelné čerpadlo a z porovnania olejového vykurovania verzus solárna termika. Čo sa týka trvácnosti tejto technológie, budú vykurovacie systémy na olej v budúcnosti pravdepodobne stále zriedkavejšie. Niektoré štúdie už dnes ukazujú, že stále viac domácností pri zmene vykurovacieho systému mení aj nosič energie.

Vykurovanie drevom: Ekologické vykurovanie s palivom z regiónu

Vykurovacie systémy na drevo pracujú s najstarším palivom ľudstva – drevom. Na rozdiel od situácie ešte pred sto rokov, dnes fungujú tieto vykurovacie systémy vďaka efektívnej technike s vysokým stupňom účinnosti a dokonca plnoautomaticky. Keďže sa používajú zlisované drevené piliny – takzvané pelety, moderné vykurovacie systémy na drevo nevyžadujú ani ručné plnenie.

Nevýhodou sú však náklady. Pretože pri cene 10 000 – 12 500 eur nie sú automatické vykurovacie systémy na drevo práve najlacnejšie. Pritom sme už zohľadnili dotáciu poskytovanú na vykurovacie systémy na drevo v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam. Dôvodom je náročná skladovacia a dopravná technika na pelety. Ak chcete vykurovacie systémy na drevo prevádzkovať nie s peletami, ale s kusovým drevom, je k dispozícii technika už za približne 3000 – 4500 eur. Jediný predpoklad: Vždy musí byť k dispozícii buď dostatok času na manuálne vkladanie kusového dreva do kotla, alebo dostatočné miesto na skladovanie peliet. Ceny vykurovacích systémov na drevo však silne variujú v závislosti od druhu, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú na tom vykurovacie systémy na drevo veľmi dobre, keďže majú ekvivalent CO2 200 až 400 kilogramov na kilowatthodinu a ku skleníkovému efektu prispievajú len mierne. Okrem toho pracujú s obnoviteľnými surovinami. Dôležité je vedieť, že drevo ako palivo je trvalo udržateľné len vtedy, keď ho viac dorastie, ako sa spotrebuje. Aj keď si vykurovanie drevom z dlhodobého hľadiska uchová pevnú rolu medzi vykurovacími systémami, nie je použiteľné ako univerzálne masové riešenie. Viac k tomu v porovnaní vykurovanie drevom verzus tepelné čerpadlo a v porovnaní vykurovanie olejom verzus vykurovanie drevom.

Tepelné čerpadlo: Vykurovanie s energiou zo zeme, vody alebo vzduchu

Tepelné čerpadlo využíva regeneratívne energie zo zeme, vody alebo vzduchu na vykurovanie a prípravu teplej vody v moderných budovách. V protiklade s ostatnými systémami uvedenými v porovnaní vykurovacích systémov funguje tepelné čerpadlo nie so spaľovaním, ale s komplikovaným technickým procesom. Tepelné čerpadlá sú v závislosti od výkonu dotované v rámci dotačného programu „Zelená domácnostiam“ až do výšky 3700 eur. Vďaka tomu ich možno kúpiť už za cenu od 9000 – 10 000 eur. K tomu sa pripočítavajú náklady na sprístupnenie zdroja environmentálnej energie.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú na tom tepelné čerpadlá v podstate dobre.

Zatiaľ čo pri geotermálnom čerpadle musí majiteľ domu počítať s ešte približne 8000 až 15 000 eurami, stojí zariadenie pre geotermálny zdroj tepla (studňa) vodného tepelného čerpadla približne 6000 – 7000 eur. Ceny vykurovacích systémov na plyn však silne variujú v závislosti od druhu tepelného čerpadla, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb. Aby sa tepelné čerpadlo dalo využívať hospodárne, musí byť splnených niekoľko predpokladov. Napríklad samotná budova musí mať vysokú energetickú kvalitu. Ak sa majú inštalovať geotermálne alebo vodné tepelné čerpadlá, musí byť okrem toho k dispozícii dostatok miesta na vyvŕtanie sond, podzemné kolektory alebo zariadenia pre geotermálny zdroj tepla (studňa).

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú na tom tepelné čerpadlá principiálne dobre, čo ukazuje aj porovnanie tepelného čerpadla verzus vykurovanie elektrinou alebo aj porovnanie plynového vykurovania verzus tepelné čerpadlo. Veľkú časť energie na vykurovanie a prípravu teplej vody odoberajú tieto systémy z obnoviteľných zdrojov. Ich celkový ekvivalent CO2 je približne 600 kilogramov na jednu kilowatthodinu. Ak berieme do úvahy stále narastajúce požiadavky na energeticky úsporné budovy, ktoré sú napr. zakotvené vo vyhláške o šetrení energiou, budú tepelné čerpadlá v budúcnosti zohrávať čoraz väčšiu úlohu.

Bloková kogeneračná jednotka: Teplo a el. prúd z jedného zariadenia

Blokové kogeneračné jednotky vyrábajú súčasne teplo a el. prúd, vďaka čomu dosahujú mimoriadne dobrý stupeň účinnosti. So spaľovacím motorom ako v aute alebo s tzv. Stirlingovým motorom to funguje dokonca s mnohými rôznymi palivami. Takto pracujú blokové kogeneračné jednotky napríklad s plynom, vykurovacím olejom alebo drevom.

Ak sa pozrieme na náklady, blokové kogeneračné zariadenia s cca 20 000 – 25 000 eurami sa nachádzajú skôr v hornej oblasti porovnania jednotlivých vykurovacích systémov. Použitie kogeneračných jednotiek je preto ekonomicky výhodné len vtedy, ak dosahujú podľa možnosti vysoké úspory vďaka el. prúdu, ktorý vyrábajú. Predpokladom pre blokovú kogeneračnú jednotku je preto spravidla dlhá životnosť, ktorá je dosiahnuteľná len pri kontinuálnej potrebe tepla v budove.

Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, majú napríklad blokové kogeneračné jednotky prevádzkované na plyn s cca 2400 kilogramami na jednu kilowatthodinu vysoký ekvivalent CO2. Ak sa však prevádzkujú s obnoviteľným drevom, klesá ekvivalent CO2 na výrobu el. prúdu a tepla na menej ako 250 kilogramov na jednu kilowatthodinu. Blokové kogeneračné jednotky sú moderné vykurovacie zariadenia, ktoré sú schopné aj dlhodobo zaujať pevné miesto v porovnaní vykurovacích systémov. Viac k tomu v porovnaní blokovej kogeneračnej jednotky verzus vykurovanie plynom a v porovnaní blokovej kogeneračnej jednotky verzus vykurovanie olejom.

Solárna termika: Bezplatné teplo zo slnka

Solárno-termické zariadenia zachytávajú slnečnú energiu a menia ju na teplo, ktoré sa potom dá využiť napríklad na vykurovanie alebo na prípravu teplej vody. V porovnaní s inými systémami uvádzanými v porovnaní vykurovacích systémov sa termické solárne systémy na Slovensku spravidla dopĺňajú druhým zdrojom tepla, aby bolo možné napriek kolísajúcej solárnej ponuke poskytovať vždy dostatok tepla. Ak sa má solárne zariadenie používať výlučne na prípravu teplej vody, náklady dosahujú približne 2000 – 3500 eur. Po zohľadnení dotácie z dotačného programu Zelená domácnostiam ceny solárneho zariadenia však silne variujú a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov.

Ak má solárne zariadenie podporovať aj vykurovanie, stúpnu počiatočné investície na takmer 10 000 eur. Dotácia poskytovaná v rámci dotačného programu „Zelená domácnostiam“ pritom už bola zohľadnená.

Solárne zariadenia prichádzajú do úvahy vždy vtedy, keď je na streche k dispozícii dostatok miesta, čo zobrazuje porovnanie blokovej kogeneračnej jednotky verzus solárna termika alebo porovnanie vykurovanie drevom verzus solárna termika. Pre optimálny výťažok by strecha mala smerovať na juh a mať uhol približne 45 stupňov. Pri strate na výťažku približne 40 percent sa však toto zariadenie dá inštalovať aj na východné alebo západné strechy s menším uhlom. Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, žiadny z vykurovacích systémov nie je ekologickejší ako práve solárna termika. Ona samotná nezapríčiňuje žiadne emisie CO2 a pracuje výlučne so solárnou energiou, takmer nevyčerpateľným zdrojom energie. Keďže z politického hľadiska sa vyžaduje zvyšovanie obnoviteľného podielu na výrobe tepla, v budúcnosti sa budú solárno-termické zariadenia dostávať čoraz viac do stredobodu pozornosti.

Hybridné vykurovanie: Obnoviteľné energie a vysoká bezpečnosť

Hybridné vykurovanie je špeciálnym systémom v porovnaní vykurovacích systémov. Pretože pozostáva nie z jednej, ale väčšinou z dvoch technológií, ktoré sú kombinované v jednom zariadení. Jedným z príkladov je spojenie vzduchovo-tepelného čerpadla s plynovým kondenzačným kotlom. Pokým vzduchové tepelné čerpadlo odoberá čo najdlhšie energiu z obnoviteľného energetického zdroja – zo vzduchu, plynový vykurovací systém sa zapája vtedy, ak náklady tepelného čerpadla príliš vzrastú alebo ak by teplo nestačilo na vykurovanie a teplú vodu.

Hybridné vykurovania dostanete dnes už za 9500 – 13 000 eur. K tomu treba pripočítať ešte náklady vo výške 1000 až 1500 eur za plynovú prípojku, zariadenie na kvapalný plyn alebo zásobník na vykurovací olej, podľa toho, s ktorým palivom sa hybridné vykurovanie prevádzkuje. Ceny hybridného vykurovania však silne variujú v závislosti od zvoleného druhu vykurovacieho systému, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov.

Hybridné vykurovacie systémy sú efektívnym kompromisom tepelného čerpadla a vykurovania plynom.

Predpokladom pre inštaláciu je verejná plynová prípojka alebo dostatok miesta na umiestnenie zásobníka na kvapalný plyn alebo vykurovací olej. Keďže tepelné čerpadlá pracujú obzvlášť efektívne vtedy, keď je teplotný rozdiel medzi zdrojom environmentálnej energie a vykurovacím systémom malý, sú hybridné vykurovania vhodné predovšetkým do energeticky úsporných budov.

Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, hybridné vykurovania sú efektívnym kompromisom tvoreným tepelným čerpadlom a plynovým vykurovaním, pri ktorom sa emisie CO2 a spotreba paliva dajú redukovať na minimum. Z dlhodobého hľadiska si tieto bezpečné a komfortné vykurovacie zariadenia zaistia svoje pevné miesto v porovnaní jednotlivých vykurovacích systémov. Viac k tomu si investori a majitelia domov, ktorých táto téma zaujíma, môžu prečítať v porovnaní hybridného vykurovania verzus vykurovanie plynom a v porovnaní hybridného vykurovania verzus vykurovanie olejom.

Vykurovanie el. prúdom: Decentrálne teplo bez náročného rozvádzania

Elektrický vykurovací systém vyrába energiu na vykurovanie – s malými zásobníkmi alebo prietokovými ohrievačmi – vždy na tom mieste, na ktorom je toto teplo potrebné. Keďže pritom často stačí len prípoj na zásuvku, možno upustiť od centrálneho vykurovacieho zariadenia vrátane náročného rozvádzania tepla.

Investícia do elektrické vykurovacieho systému v rodinnom dome predstavuje približne 2500 – 4000 eur. Ceny vykurovania elektrinou však silne variujú v závislosti od druhu elektrického vykurovacieho systému, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov. Keďže výrobníky tepla sú pritom súčasne aj prenášačmi tepla, nevznikajú žiadne ďalšie náklady na vykurovaciu techniku. Dôležité je tu však vedieť, že elektrické vykurovacie systémy sú veľmi drahé, čo sa týka spotreby. Pri týchto vykurovacích systémoch stojí jedna kilowatthodina cirka 14 centov, čo je viac ako dvakrát toľko, ako pri vykurovaní plynom, kde vás každá kilowatthodina vyjde približne 5 centov. Viac k tomu v porovnaní plynového vykurovania verzus elektrické vykurovanie.

Elektrická sieť v dome sa musí prispôsobiť vyššiemu príkonu.

Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky. Jedine elektrická sieť v dome sa musí prispôsobiť vyššiemu príkonu decentrálnych vykurovacích jednotiek, aby sa vylúčil vznik požiaru. Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, spôsobujú elektrické vykurovacie systémy najväčšiu spotrebu fosílnych palív. V roku 2015 pochádzalo viac ako 65 percent el. prúdu z uhoľných, atómových alebo plynových elektrární škodlivých pre klímu. V prípade, ak sa budú elektrické vykurovacie systémy naďalej prevádzkovať s fosílnym el. prúdom namiesto prevádzkovania elektrickou energiou, vyrobenou vo vlastných fotovoltických zariadeniach, nebudú tieto vykurovacie systémy schopné dlho čeliť vysokým požiadavkám z hľadiska energetickej efektívnosti trvalo obývaných budov. K tomuto výsledku dospieva aj porovnanie vykurovania drevom verzus elektrické vykurovanie a porovnanie olejového vykurovania verzus elektrické vykurovanie.

Palivové články: Vykurovanie s výrobou elektriny s najmodernejšou technikou

Palivový článok vyrába nielen teplo na vykurovanie a teplú vodu, môže vyrábať aj elektrinu na vlastnú spotrebu. Patrí k najefektívnejším druhom vykurovacích systémov. Vďaka kombinovanej výrobe elektriny a tepla dosahuje pomerne vysoký stupeň účinnosti. Tak ako bloková kogeneračná jednotka, aj palivový článok vyrába elektrinu a teplo v jednom jedinom zariadení.

Pokým bloková kogeneračná jednotka pracuje so spaľovacím motorom na výrobu elektriny a tepla, pri palivových článkoch vzniká energia chemickým procesom. V tomto chemickom procese reaguje vodík s kyslíkom zo vzduchu. Dochádza k studenému spaľovaniu. Na výrobu vodíka možno použiť reformér, ktorého východiskovou látkou je plyn. Z tohto dôvodu musí byť pre výstavbu palivového článku k dispozícii buď plynová prípojka, alebo zásobník na kvapalný plyn.

Náklady na palivové články sa skladajú z mnohých faktorov. Patria sem náklady súvisiace so sprístupnením paliva, so zaobstaraním techniky, ako aj náklady na spotrebu palivového článku. Palivový článok je komplexná a pomerne drahá technológia, preto sú investičné náklady pre jednorodinný dom vo výške 20 000 – 22 000 eur pomerne vysoké.

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka našej jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Tepelné čerpadlá
13. júna 2024

V súčasnosti silnie snaha investorov o nezávislosť od spoločných zdrojov energií, teda vody, plynu a elektrickej energie. Vodu môžeme mať z vlastnej studne, s plynom je to problematické, ale elektrickú energiu je možné získať z obnoviteľných zdrojov, napríklad prostredníctvom fotovoltického systému. Zároveň je žiaduce znižovať uhlíkovú stopu, tzn. zmenšovať potrebu tepla na vykurovanie a prípravu… Čítať viac

Solárny systém
4. júna 2024

Rozhodli ste sa pre fotovoltiku, no neviete si vybrať spomedzi stoviek komponentov tie správne? Máme pre vás lepšie riešenie – kompletné fotovoltické zariadenia. Obsahujú všetky potrebné komponenty, ktoré už nemusíte vyhľadávať, študovať ich parametre a preverovať, či sú navzájom kompatibilné. Fotovoltika, to nie sú iba fotovoltické panely Srdcom fotovoltického zariadenia sú fotovoltické panely. Skladajú sa… Čítať viac

Vykurovanie
7. mája 2024

Zateplenie domu šetrí náklady na energiu a zlepšuje tepelný komfort. Dobre tepelne izolovaná miestnosť má výrazne menšie tepelné straty ako zle tepelne izolovaná miestnosť. V dobre zateplených budovách vzniká možnosť použiť kotol s menším výkonom, potrubia môžu mať menší priemer a vykurovacie telesá môžu mať menšiu teplovýmennú plochu. Dôkladnou tepelnou izoláciou sa zvýšia počiatočné náklady,… Čítať viac

Aktuality
6. mája 2024

Jubilejný 10. ročník konferencie FM Camp 2024 bude plný prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti facility, property a energy managementu - IoT, BIM, AI. Konferencia sa bude venovať aj tematike nájomného bývania a facility managementu vo verejnej a štátnej správe. Konfernecia sa uskutoční 23. a 24. 5. 2024 v Poprade. Okrem mnohých inšpiratívnych… Čítať viac