Štátne dotácie

Vlastníte dom, ktorý bol postavený pred 1. januárom 2013, a chystáte sa renovovať? Využite možnosť získať štátnu dotáciu z programu Obnov dom, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Môžete získať tisíce eur.

Obnova rodinných domov je zahrnutá v Pláne obnovy a odolnosti SR ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Cieľom je zlepšiť ich energetickú hospodárnosť, a teda znížiť spotrebu energie a prispieť tým k redukovaniu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia. Najmä domy, ktoré boli postavené pred rokom 2013, väčšinou nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, ale aj zlepšenia života a zdravia. Projekt sa realizuje pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Opatrenia, na ktoré je možné získať príspevok 

Rodinné domy (RD) môžu realizovať viaceré opatrenia, ktoré znížia ich energetickú náročnosť. Patrí k nim aj inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ako aj hospodárnych plynových kotlov či rekuperačných jednotiek.

O ktoré zariadenia ide?

 1. Fotovoltické panely
 2. Tepelné čerpadlo voda – voda, zem – voda, vzduch – voda, vzduch – vzduch
 3. Solárne kolektory
 4. Kotly na biomasu
 5. Plynové kondenzačné kotly
 6. Decentrálny systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla
 7. Centrálny systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla

Na uvedené zariadenia je možné získať príspevky v rôznej výške. Maximálne sumy sú uvedené v tabuľke. Upozorňujeme, že sumy sa v jednotlivých výzvach môžu meniť.

Skupina opatrení B1

Inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

Opatrenie / spôsob realizácie Eur/kW max. Eur
Jednotková sadzba opatrení*
1. Tepelné čerpadlo
a. Voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda 1311,00 15732,00
b. Vzduch-vzduch 579,60 6955,20
2. Fotovoltické systémy
a. Fotovoltické panely 1145,40 3450,00
b. Batériové úložisko (len v spojitosti s fotovoltickými panelmi) 1145,40 3450,00
3. Solárny kolektor 924,60 3215,40
4. Kotol na biomasu vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov
a. Tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 3417,16
b. Rozvody, expanzná nádoba, akumulačná nádrž, súvisiace práce 2400,00
c. Vybudovanie nového komínového telesa, vrátane základovej pätky 1842,00
d. Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa 1200,00
5. Plynový kondenzačný kotol
a. Cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 2070,00
b. Rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 2070,00
6. Rekuperácia (systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla)
a. Decentrálny (lokálny) systém; decentrálna jednotka inštalovaná minimálne v dvoch miestnostiach 4140,00
b. Centrálny systém 8825,10
7. Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov
a. Cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1656,00
b. Rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 2070,00

2Je možné uplatniť len v spojitosti s opatrením B1.2.a.
3Je možné uplatniť len v spojitosti s opatrením B1.4.a.
4Súbeh podpory opatrení B1.4.c a B1.4.d nie je možný.
5Výška OV na výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol (vrátane demontáže pôvodného zdroja tepla, inštalácie nového kondenzačného kotla, súvisiacich prác a revíznej správy) nesmie prekročiť 20% COV projektu.
6Je možné uplatniť len v spojitosti s opatrením B1.5.a.
7Je možné uplatniť len v spojitosti s opatrením B1.7.a.

Za akých predpokladov môžete na uvedené zariadenia získať štátny príspevok?

Rodinné domy môžu žiadať o príspevok na rozličné opatrenia, pričom tieto sa delia do 6 základných skupín:

 1. Opatrenia A (Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy)
  Príspevok je určený na zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a ďalšie.
 1. Opatrenia B1 (Inštalácia zdroja energie vrátane jeho uvedenia do prevádzky)
  Príspevok je určený na tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperáciu a ďalšie.
 1. Opatrenia B2 (Zelená strecha)
  Príspevok je určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu.
 1. Opatrenia B3 (Akumulačná nádrž na dažďovú vodu)
  Príspevok je určený na nadzemnú nádrž bez čerpadla, nadzemnú nádrž s čerpadlom, podzemnú nádrž do 3 m3 a nad 3 m3.
 1. Opatrenia B4 (Tieniaca technika)
  Príspevok je určený na inštaláciu tieniacej techniky (vonkajšie žalúzie alebo rolety).
 1. Opatrenia B5 (Odstránenie azbestu – rozobratie, odvoz a uskladnenie)
  Príspevok je určený na odstránenie azbestu z obkladu stien a zo strešnej krytiny.

Platí pritom, že obnova RD môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení. Musia však byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A. Výška oprávnených výdavkov na skupinu A musí predstavovať minimálne 25 % celkových oprávnených výdavkov.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Vybudovanie nadstavby alebo prístavby ani zobytnenie podkrovia či suterénu nie je považované za oprávnené opatrenie projektu.

Na uvedené opatrenia, resp. ich kombináciu môže žiadateľ získať príspevok v maximálnej výške:

 1. 15 000 eur (ak sa obnovou RD dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30 – 60 % oproti stavu pred obnovou RD) alebo
 2. 19 000 eur (t. j. 15 000 eur + bonus vo výške 4 000 eur, ak sa obnovou RD dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou).

Mohlo by vás zaujímať: 

Prostredníctvom kalkulačky si môžete vypočítať orientačnú výšku príspevku, ktorý by ste mohli získať. 

Základné informácie pre záujemcov o štátny príspevok

O štátnu dotáciu je možné žiadať v čase, keď je vyhlásená a otvorená výzva. Harmonogram výziev je zverejnený na webovej stránke planobnovy.sk.

 1. Kto je oprávnený žiadateľ o príspevok?
 2. Aké podmienky musí spĺňať dom, na ktorý sa žiada príspevok?
 3. Aký je proces získania príspevku?

Kto je oprávnený žiadateľ o príspevok?

O príspevok môže žiadať fyzická osoba, spĺňa nasledujúce podmienky:

 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/-kou na predloženie žiadosti, alebo podielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie od ostatných podielových spoluvlastníkov na predloženie žiadosti.
 • Spoluvlastníkom rodinného domu nesmie byť právnická osoba, a to ani v prípade, ak o poskytnutie prostriedkov žiada fyzická osoba.
 • Žiaden zo spoluvlastníkov nesmie byť právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom minimálne od predloženia žiadosti až do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu (PPM). Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je akceptovaná. Uvedené sa nevzťahuje na prípad úmrtia žiadateľa.

Aké podmienky musí spĺňať rodinný dom, na ktorý sa žiada príspevok?

O štátnu dotáciu môžete požiadať, ak váš rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 2. Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“, t. j. má maximálne tri bytové jednotky.
 3. Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 4. V projektovom energetickom hodnotení (PEH) alebo v energetickom certifikáte budovy (ECB) je zatriedený ako rodinný dom.

Aj na vyhotovenie vybranej dokumentácie nutnej k získaniu dotácie je možné získať príspevok:

Sprievodná dokumentácia

Typ Eur
Jednotková sadzba opatrení*
1. Projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie, vrátane
projektového energetického
hodnotenia (PEH) a projektu požiarnej bezpečnosti
2346,00
2. Projektová dokumentácia bez stavebného
povolenia a bez projektového energetického
hodnotenia (PEH) a bez energetického certifikátu
východiskového stavu RD
1380,00
3. Projektové energetické hodnotenie (PEH) 344,40
4. Energetický certifikát východiskového stavu RD (ECB východiskového stavu) 283,20
5. Energetický certifikát po obnove RD (ECB po obnove RD) 283,20
6. Vypracovanie požiarnej bezpečnosti stavby
a dokumentácie požiarnej ochrany (projekt požiarnej ochrany)
180,00

* Pri určení výšky jednotlivých výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH.

Aký je proces získania príspevku?

Celý proces od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku možno zhrnúť do niekoľkých krokov:

 1. Na webovej stránke obnovdom.sk vyplníte formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
 2. Do 15 pracovných dní od dátumu elektronického zaevidovania doručíte vytlačený a podpísaný formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami do SAŽP alebo ho podáte elektronicky prostredníctvom slovensko.sk.
 3. SAŽP posúdi vašu žiadosť a pošle vám oznámenie o splnení/nesplnení podmienok alebo vás vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti.
 4. Pokiaľ je vaša žiadosť schválená, spolu s oznámením dostanete aj návrh zmluvy.
 5. Ak ešte nemáte, vybavíte si energetický certifikát alebo energetické projektové hodnotenie pred obnovou rodinného domu v pôvodnom stave podľa zverejnených vzorov.
 6. Energetický certifikát alebo energetické projektové hodnotenie doručíte do SAŽP najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 7. Pred začiatkom obnovy urobíte fotodokumentáciu domu alebo zariadení podľa zverejneného vzoru.
 8. Po realizácii obnovy rodinného domu si vybavíte energetický certifikát po obnove, ktorý bude opisovať stav rodinného domu dosiahnutý po obnove.
 9. Požiadate o platbu prostredníctvom formulára žiadosti o platbu, priložíte energetický certifikát po obnove a všetky ostatné potrebné dokumenty potvrdzujúce zrealizovanie projektu.
 10. SAŽP skontroluje zrealizované opatrenia a výšku ušetrenej energie na základe energetických certifikátov pred obnovou a po obnove rodinného domu a vyplatí žiadateľovi finančný príspevok na účet uvedený v zmluve o PPM.

Podrobné informácie o procese získania príspevku nájdete na webovej stránke obnovdom.sk v sekcii o programe.

Upozorňujeme: Podmienky získania štátneho príspevku (ako aj samotná výška príspevku) môžu byť v jednotlivých výzvach rozdielne.

Zdroj informácií: planobnovy.sk a obnovdom.sk

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka našej jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Solárny systém
15. júla 2024

Vysokokvalitné fotovoltické moduly sa vyznačujú dlhou životnosťou. Je to najmä vďaka ich konštrukcii a materiálom, ktoré odolávajú teplu, UV žiareniu, starnutiu a odpudzujú nečistoty a vlhkosť. Okrem toho k dlhej životnosti a vysokej účinnosti týchto zariadení prispievajú aj samotní majitelia, a to pravidelnou údržbou a kontrolou. V čom spočíva starostlivosť o fotovoltické moduly? Údržba má vplyv… Čítať viac

Vykurovanie
3. júla 2024

Hybridné vykurovanie zahŕňa kombináciu rôznych energetických zdrojov tepla a spĺňa požiadavky energetického prechodu na vykurovací systém s obnoviteľnými zdrojmi. Ide o systémy s rôznym počtom zdrojov tepla, podľa ktorých sa nazývajú bivalentné alebo trivalentné. Bivalentné systémy sú vykurovacie systémy s dvoma zdrojmi tepla, najčastejšie s kotlom a tepelným čerpadlom alebo s kotlom a so systémom solárnych… Čítať viac

Solárny systém
28. júna 2024

Účinnosť solárnych kolektorov je najdôležitejší parameter, ktorý by ste si pri ich výbere mali všímať, či už budú slúžiť na podporu vykurovania, alebo na ohrev vody. Vysvetlíme vám, čo vlastne pojem účinnosť znamená, čo ju ovplyvňuje a ako sa líši pri jednotlivých typoch solárnych kolektorov. Čo je účinnosť a čo ju ovplyvňuje Účinnosť solárneho kolektora vyjadruje, do akej… Čítať viac

Aktuality
25. júna 2024

Trh s batériami rastie. V minulom roku celosvetovo vzrástla kapacita inštalovaných batérií o 40 GWh. Z toho až 17,2 GWh pripadá na Európu. Informácie o tom priniesla nová správa asociácie SolarPower Europe. Čo ďalšie sme sa z nej dozvedeli? Celková kapacita inštalovaných batérií stúpla v porovnaní s rokom 2022 o 92 %. Ide už o… Čítať viac