Ochrana osobných údajov

Zásadné informácie

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. (ďalej ako „Viessmann” alebo „my”), ako súčasť skupiny Viessmann Group berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá aktuálne platných zákonov o ochrane osobných údajov. K tým patrí predovšetkým Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady.

Osobné údaje sa na našich internetových stránkach a pri používaní našich aplikácií a služieb zisťujú len v nevyhnutnom rozsahu a účelovo sa spracúvajú. Osobné údaje sú také údaje, prostredníctvom ktorých vás možno osobne alebo ide o mimoriadne údaje spojené s vašou osobou.

Zodpovedné pracovisko v zmysle Nariadenia o ochrane údajov/GDPR:

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 232 230 100
E-mail: dpo@viessmann.sk

Spracovanie v rámci skupiny Viessmann Group

V poverení spoločnosti Viessmann Werke GmbH & Co. KG, pracujú:

 • spoločnosť Viessmann, s.r.o. zodpovedná za účely odbytu a marketing,
 • spoločnosť VC/O GmbH, zodpovedná za prevádzku internetových stránok a aplikácií, ako aj marketing,
 • spoločnosť Viessmann IT Service GmbH zodpovedná za prevádzku systémov výstupného rozhrania.

Iné firmy skupiny Viessmann Group môžu zistené údaje spracovávať alebo im tieto údaje môžu byť poskytnuté len za týchto podmienok:

 • výslovne a informovane ste so spracovaním a postúpením údajov súhlasili na inom mieste (napr. poznámka vo formulári žiadosti),
 • je to potrebné za konkrétnym účelom a pre deľbu práce v rámci skupiny Viessmann Group; na tento účel sú uzavreté príslušné zmluvné dohody v rámci skupiny Viessmann,
 • údaje boli zodpovedným pracoviskom poskytnuté pod pseudonymom a zodpovedné pracovisko ručí za skutočnosť, že poverená spoločnosť skupiny tieto údaje nemôže odpseudonymizovať, alebo,
 • údaje boli zodpovedným pracoviskom uložené anonymizovane a takto uložené údaje už  nepodliehajú nariadeniam o ochrane údajov.

Sprostredkovanie v tretích krajinách

Spoločnosti skupiny Viessmann Group spracúvajú/sprostredkúvajú vami poskytnuté údaje miestam na Slovensku, v rámci Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín (o.i. v USA), ktoré majú primeranú úroveň ochrany údajov podľa Článku 45 GDPR alebo poskytujú
vhodné záruky podľa Článku 46 GDPR.

Rozsah použitia vyhlásenia o ochrane údajov

Nasledujúce vyhlásenie vám poskytuje prehľad o tom, ako zabezpečujeme ochranu údajov, aký typ údajov za akým účelom a na akom právnom základe zisťujeme a spracúvame. Je všeobecne platné pre všetky internetové stránky a aplikácie, za ktoré
zodpovedá spoločnosť Viessmann. Ak by sa internetové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann nezhodovali s princípmi spracovania údajov alebo ak by boli doplnené o vlastné princípy, budú tieto príslušné internetové stránky príp. aplikácie vhodným spôsobom označené.  Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

Nariadenia pre súkromných používateľov

Táto časť vyhlásenia o ochrane údajov platí pre súkromných používateľov služieb spoločnosti
Viessmann. Právna podstata pre spracovanie vašich údajov sa zakladá na vami poskytnutom súhlase s týmto vyhlásením o ochrane údajov ako povolením príp. s cieľom poskytnúť vám požadované informácie, služby alebo produkty podľa GDPR článku 6 ods.1 písm. b).

Používanie a overenie osobných údajov

Medzi vami poskytnuté osobné údaje o.i. patrí nasledujúce:

 • vaše meno,
 • vaša adresa (PSČ, miesto, ulica a domové číslo, príp. dodatky k adrese),
 • vaša e-mailová adresa,
 • váš dátum narodenia,
 • vaše pohlavie,
 • vaše telefónne číslo a/alebo mobilné telefónne číslo,
 • vaša krajina,
 • vaše platobné informácie,
 • váš doteraz používaný spôsob vykurovania,
 • názov produktu vášho produktu Viessmann,
 • výrobné číslo vášho produktu Viessmann.

Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje, použijeme ich na zodpovedanie vašich otázok, na spracovanie a realizáciu vašich žiadostí o radu, na technickú administratívu, na činnosti súvisiace s prihlasovaním a na služby poskytované prostredníctvom príslušných internetových stránok alebo aplikácií. Právnym základom preto je Článok 6 ods. 1  prvej vety v GDPR príp. váš súhlas. Súhlas s používaním vašich a vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa podľa možností s uvedením používanej/ých služby/ieb obráťte na e-mailovú adresu: dpo@viessmann.sk.

Nadviazanie telefonického kontaktu prostredníctvom spoločnosti Viessmann

Ak ste vyjadrili súhlas s naším vyhlásením o ochrane údajov a pri žiadosti o radu ste uviedli svoje telefónne číslo, pred postúpením vašej žiadosti o radu prevádzke nášho partnera vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme overili správnosť vašich údajov, prediskutovali váš zámer a mohli vás sprostredkovať vhodnej odbornej prevádzke.

Informácie o postúpení vašich údajov a hodnotenie

Ak ste vyjadrili súhlas s naším vyhlásením o ochrane údajov a pri žiadosti o radu ste uviedli svoju e-mailovú adresu, budeme vás mailom informovať o aktuálnom stave vašej žiadosti o radu prostredníctvom našich služieb. Okrem iného vám preto pošleme správu s kontaktnými údajmi sprostredkovaného odborného partnera, a hneď po odoslaní správy aj možnosť na zhodnotenie tejto odbornej prevádzky. Ak pri svojej žiadosti o radu neuvediete svoju e-mailovú adresu, nemôžeme vám, žiaľ, poskytnúť službu odborného poradenstva (nezáväznú cenovú kalkuláciu).

Postúpenie osobných údajov

Na realizáciu služieb žiadosti o odborné poradenstvo príp. sprostredkovanie odbornej prevádzky ohľadom rady a/alebo kúpy, údržby alebo opravy vykurovania alebo iného produktu zo sortimentu spoločnosti Viessmann postupujeme s vaším súhlasom osobné
údaje, ktoré ste uviedli, externým odborným prevádzkam, ktoré partnersky spolupracujú s našou spoločnosťou a ktoré pôsobia vo vašom regióne.

Tento odborný partner bude vyzvaný, aby vás kontaktoval v priebehu stanovenej časovej lehoty a realizoval požadované odborné poradenstvo a/alebo vytvorenie ponuky. Za týmto účelom vás odborná prevádzka bude kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie spracovanie a vymazanie vašich údajov

Okrem toho sa vaše údaje nebudú poskytovať alebo predávať tretím stranám, tzn. osobám alebo spoločnostiam, ktoré nepatria k skupine Viessmann Group. K vymazaniu uložených osobných údajov dochádza po odvolaní vášho súhlasu s ukladaním, v prípade, že údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, po ktorom nasleduje ich uloženie, alebo ak je vaše uloženie neprípustné z iných zákonných dôvodov.

Reklama a súhlas s reklamou

My, tzn. spoločnosti Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann, s.r.o., VC/O GmbH vás budeme e-mailom, poštou alebo telefonicky informovať len o produktoch a službách
spoločnosti Viessmann, a v prípade potreby sa vás spýtame, či ste nám poskytli svoj výslovný súhlas s používaním svojich osobných údajov na reklamné účely (Opt-In).

To prebieha aktívnym zaškrtnutím fajky v našich formulároch vedľa výroku „Áno, spoločnosti Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann,s.r.o., VC/O GmbH a Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG smú moju mailovú adresu a/alebo telefónne číslo používať, aby ma informovali o najnovších produktoch a službách. Týmto využívam aj svoju príležitosť na prieskum trhu a verejnej mienky, ako aj na kritiku či pochvalu. Tento súhlas môžem s okamžitou platnosťou v budúcnosti kedykoľvek odvolať.”

Nezabúdajte: text, ktorý sa vám zobrazuje na príslušnej internetovej stránke/aplikácii môže za určitých okolností uvádzať iné spoločnosti, ak sa ich týkajú vaše žiadosti.

Ak ste nám poskytli súhlas s takýmto používaním, ale v budúcnosti už nechcete od spoločnosti Viessmann dostávať žiadnu reklamu alebo ankety, môžete svoj súhlas s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať. Vaše údaje sa potom vymažú alebo, pokiaľ sú ešte potrebné na účely zúčtovania alebo účtovníctva, uložia sa na tieto účely. V takom prípade nám napíšte mail na adresu: dpo@viessmann.sk.

Používanie osobných údajov pri prihlásení sa na odoberanie informačného letáku prostredníctvom e-mailu

Ak sa na internetových stránkach alebo v aplikáciách spoločnosti Viessmann prihlásite na odoberanie nášho informačného letáku, vaša e-mailová adresa sa bude používať na informačné a reklamné účely, až kým sa neodhlásite z odoberania tohto informačného letáku. Spolu s prihlásením na odoberanie informačného letáku sa ukladajú vaša mailová adresa, vaša IP adresa a dátum prihlásenia. Toto ukladanie slúži výlučne ako doklad v prípade, že tretia strana zneužije vašu mailovú adresu a prihlási sa bez vedomia oprávnenej osoby na odoberanie informačného letáku.

Svoj súhlas s odoberaním informačného letáku môžete s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať. Ak už viac nechcete odoberať informačný leták, môžete sa kedykoľvek nechať vymazať z nášho distribútora prostredníctvom odhlasovacieho odkazu
v informačnom letáku alebo napíšte mail na adresu dpo@viessmann.sk.

Používanie osobných údajov pri používaní kontaktného formulára

Ak nám odošlete žiadosti prostredníctvom nášho kontaktného formulára, uložia sa u nás vaše údaje z formulára žiadosti vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, za účelom spracovania vašej žiadosti a pre prípad nadväzujúcich žiadostí k rovnakej téme. Tieto údaje sa nepostupujú tretím stranám.

Súhlas s používaním údajov, ktoré ste poskytli v rámci kontaktného formulára, môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa obráťte na mailovú adresu: dpo@viessmann.sk.

Všeobecné informácie a nariadenia pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann

Tieto nariadenia platia dodatočne s nariadeniami pre súkromných používateľov, ako s nariadeniami pre obchodných používateľov pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann. Pre naše aplikácie už čiastočne existujú prídavné samostatné vyhlásenia o ochrane údajov. Vyhlásenie o ochrane údajov pre Viessmann Apps ViCare a Vitotrol Plus nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Spracovanie údajov vyvolaním našich internetových stránok a používaním našich aplikácií

Spoločnosť Viessmann zisťuje a na náš server automaticky ukladá informácie Log Files, ktoré nám sprostredkoval váš prehliadač alebo aplikácia. Tieto údaje spoločnosť Viessmann nesmie priradiť k jednotlivým osobám. Zhrnutie týchto údajov s inými zdrojmi údajov neprebieha. Sú to:

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • adresa URL Referrer (predtým navštívená stránka),
 • meno hostiteľa počítača s prístupom (IP adresa v4 a v6),
 • čas dopytov servera.

IP adresa je celosvetovo platné jednoznačné označenie vášho počítača pridelené v čase pripojenia vaším poskytovateľom pripojenia na internet a skladá sa v aktuálne najbežnejšej podobe (IPv4) zo štyroch blokov čísiel oddelených bodkami. Vy ako súkromný používateľ väčšinou nepoužívate konštantnú IP adresu, pretože je vám poskytovateľom internetového pripojenia pridelená len na prechodné obdobie (takzvaná „dynamická IP adresa“). V prípade trvale pridelených IP adries (takzvaná „statická IP adresa“) je prostredníctvom tohto prvku technicky jednoduché jednoznačne priradiť údaje používateľa.

Uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie bezproblémového vytvorenia pripojenia internetovej stránky,
 • zabezpečenie komfortného používania uvedenej internetovej stránky,
 • hodnotenie zabezpečenia a stability systému,
 • na ďalšie administratívne a štatistické účely.

Osobné údaje Server Log Files sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Táto skutková podstata povolenia dovoľuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ nemajú väčšiu váhu vaše základné práva, základné slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva v zjednodušenej administratíve a v možnosti rozpoznať a sledovať útoky hackerov. Nesúhlas s týmto spracovaním údajov môžete vyjadriť kedykoľvek, ak existujú dôvody, ktoré vznikli vo vašej mimoriadnej situácii a ktoré hovoria v neprospech spracovania údajov. V takom prípade stačí odoslať mail osobe poverenej ochranou údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov na zisťovanie údajov. V žiadnom prípade zistené údaje nepoužívame na účel vytvárania záverov o vašej osobe.

Súbory Server Log Files s vyššie uvedenými údajmi sa automaticky mažú po uplynutí 30 dní alebo sa anonymizujú v prípade použitia pre štatistiky. Vyhradzujeme si právo ukladať súbory Server Log Files dlhšie, ak existujú skutočnosti, ktoré naznačujú predpoklad nepovoleného prístupu (ako je napríklad pokus o útok hackerov alebo jeden z takzvaných útokov DDOS).

Odkazy na externé internetové stránky

Existujúce vyhlásenie o ochrane údajov platí výlučne pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann. Tie môžu obsahovať odkazy na internetové ponuky tretích strán. Na tieto odkazy sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Pri návšteve ponuky poskytovateľa tretej strany odporúčame, aby ste opustili internetové stránky a aplikácie
spoločnosti Viessmann a pozorne si prečítali vyhlásenie o ochrane údajov tohto poskytovateľa.

Informácie o cookies a použití nástrojov pre analýzu

Spracovanie osobných údajov pomocou cookies a nástrojov pre analýzu (Google Analytics a Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, technológií Re-Targeting, Google Remarketing, Facebook Remarketing a Inspectlet) opierame o čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR/Základného nariadenia o ochrane údajov. Tento skutkový stav povolenia umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ neprevažujú vaše základné práva, základné slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva na analýze používania našej webovej stránky.

Spracovanie osobných údajov pomocou služby Google AdWords, (spísať všetky technológie Retargeting) opierame o čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento skutkový stav povolenia umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ neprevažujú vaše základné práva, základné slobody a záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva na personalizovanom zobrazení účelovej reklamy a štatistickej analýzy efektívnosti reklamy (napr. stanovenie počtu kliknutí na určitý reklamný banner, ktorý viedol ku kúpe na našej webovej stránke).

Viessmann používa na svojich webových stránkach a vo svojich aplikáciách na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia k tomu, aby urobili našu ponuku jednoduchšie používateľnou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré zaznamenáva váš prehliadač. Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Cookies nespôsobia na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

K tomuto účelu používa spoločnosť Viessmann aj nástroje pre analýzu, napríklad webové trendy alebo Google Tag Manager (Firebase). Poskytnuté a využité údaje sa zhromažďujú a zaznamenávajú úplne anonymizovane. Ukladanie týchto údajov sa uskutočňuje podľa okolností aj mimo Nemecka alebo Európskej Únie. Pri implementácii a použití

nástrojov pre analýzu a technológií Tracking anonymizujeme osobné údaje čo najrýchlejšie buď na stránkach ponúkajúceho, upravené príslušnými zmluvami alebo v rámci nášho prvého využitia, takže z vašej strany nemôže byť právo na informácie uplatnené na všetky technológie, ktoré sú uvedené neskôr.

Príslušnými nastaveniami vášho prehliadača alebo aplikácií príp. vykonávajúceho prostredia operačného systému k tomuto účelu (iOS, android) môžete zabrániť doručeniu takýchto údajov, to však podľa okolností povedie k problémom pri vyvolaní, obsluhe alebo funkčnosti ponúkaného obsahu alebo služby. Možnosť deaktivovania (Opt-Out) pre cookies servisu spoločnosti Taboola, Inc., ktorý využívame, nájdete v nasledovnom linku: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

Okrem toho používame cookies v niektorých prípadoch pre meranie úspešnosti a optimalizáciu našich reklamných opatrení. K tomu využívame Conversion-Tracking spoločnosti Adform Germany GmbH (nižšie uvedená ako Adform). Určitý cookie sa nastaví, len čo budete mať kontakt s reklamným prostriedkom Viessmann zapojeným prostredníctvom Adform (napr. reklamné bannery). Cookie obsahuje identifikáciu reklamy a vyhotovuje sa s platnosťou 60 dní. Nie sú obsiahnuté žiadne charakteristické znaky (napr. úplná IP adresa, rodné meno, priezvisko, adresa, mailová adresa), pomocou ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaný. Na základe identifikácie reklamy však rozpoznáme, pomocou ktorého reklamného prostriedku ste si Viessmann všimli. Prostredníctvom skupiny Viessmann Group sa v žiadnom prípade neuskutoční spojenie identifikácie reklamy s osobnými údajmi. Užívatelia, ktorí by sa nechceli podieľať na Conversion-Trackingu, môžu cookie od Adform deaktivovať pomocou svojho prehliadača na  http://site.adform.com/priváty-policy-opt-out.

Google Analytics a Google Tag Manager

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webových analýz spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam ukladajú. V prípade aktivovania anonymity IP na tejto webovej stránke bude však Vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie plná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie pre vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky pre zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi
webovej stránky. IP adresa doručená službou Google Analytics vašim vyhľadávačom nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Uloženiu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho vyhľadávacieho softvéru; Upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných prostredníctvom Cookie a údajov vzťahujúcich sa k vášmu používaniu webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) spoločnosti Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete dostupný Browser-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/

Upozorňujeme na to, že pre zaručenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (IP-Masking) na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o funkciu.  „anonymizeIp“.

Táto webová stránka používa okrem toho službu Google Tag Manager. Touto službou môžu byť spravované tagy webovej stránky pomocou užívateľského rozhrania. Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužijú sa žiadne cookies a nezaznamenajú sa žiadne osobné údaje. Služba Google Tool Manager vyvolá iné tagy, ktoré údaje príp. opätovne zaznamenajú. Služba Google Tag Manager však po týchto údajoch nesiahne. Ak sa na úrovni domény alebo cookie uskutoční deaktivácia, potom zostane zachovaná k dispozícii pre všetky tagy Trackingu, pokiaľ sa implementujú pomocou služby Tag Manager.

Deaktivácia Google Analytics

Zaznamenávaniu prostredníctvom služby Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledovné tlačidlo. Nastaví sa určitý Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

Google Adwords Conversion Tracking

Spoločnosť Viessman, ako zákazník Google AdWords využíva Google Conversion Tracking, analytickú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google AdWords nastaví na vašom počítači určitý cookie („Conversion Cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom inzerátu Google dostanete na našu webovú stránku. Tieto cookies stratia svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia pre osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré naše stránky a cookie ešte nestratil platnosť, môžeme my a Google rozpoznať, že niekto klikol na inzerát, a tak bol vedený ďalej k našej stránke.
Každý zákazník AdWords dostane iný cookie. Z tohto dôvodu nemôžu byť Cookies sledované zákazníkmi AdWords pomocou webových stránok. Informácie vyžiadané
pomocou Conversion-Cookies slúžia pre vypracovanie Conversion-štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion-Tracking. Zákazníci AdWords sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli ďalej smerovaní na stránku opatrenú tagom Conversion-Tracking.

Nedostanú však žiadne informácie, ktorými sa dajú užívatelia identifikovať osobne.

Ak by ste sa nechceli zúčastňovať na Trackingu, môžete s týmto využívaním nesúhlasiť tým, že zabránite inštalácii cookies príslušným nastavením vášho vyhľadávacieho softvéru (možnosť deaktivácie). Potom nebudete zaznamenaný do štatistík Conversion-Tracking. Doplnkové informácie ako aj vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: http://www.google.de/policies/privacy/

Cookies Third-Party

Spoločnosť Viessmann využíva niekoľko reklamných partnerov, ktorí pomáhajú pri zaujímavejšom stvárňovaní internetovej ponuky a webových stránok pre vás. Preto sa pri návšteve webových stránok ukladajú na pevnom disku aj cookies partnerských podnikov. Pritom ide o dočasné/trvalé cookies, ktoré sa automaticky vymažú po predvolenom čase. Tieto dočasné alebo aj trvalé Cookies (životnosť 14 dní až 10 rokov) sa ukladajú na vašom pevnom disku a vymažú sa samé od seba po predvolenom čase. Aj cookies našich partnerských podnikov dostanú iba pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. Pritom ide napríklad o údaje o tom, ktoré produkty ste si prehliadli, či sa niečo kúpilo, ktoré produkty boli hľadané atď..

Niekoľko našich reklamných partnerov zaznamenáva pritom aj mimo webových stránok informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili predtým alebo pre ktoré produkty ste sa napríklad zaujímali, aby Vám mohli ukázať tú reklamu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim záujmom. Tieto pseudonymné údaje nebudú v žiadnom okamihu spojené s vašimi osobnými údajmi. Majú výlučne ten účel, aby umožnili našim reklamným partnerom osloviť vás reklamou, ktorá by vás mohla aj skutočne zaujímať.

Technológie Re-Targeting

Naše webové stránky používajú pritom takzvané technológie Re-Targeting. Tieto technológie využívame preto, aby sme internetovú ponuku stvárnili pre vás zaujímavejšie. Táto technika umožňuje osloviť užívateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o náš shop a naše produkty, na webových stránkach našich partnerov reklamou. Sme presvedčení o tom, že zaradenie personalizovanej reklamy so vzťahom k záujmom, je pre užívateľa internetu spravidla zaujímavejšie, ako reklama, ktorá nemá žiadnu takúto osobnú spojitosť. Zaradenie týchto reklamných prostriedkov na stránky našich partnerov sa uskutočňuje na báze technológie cookie a analýzy predošlého správania užívateľa. Táto forma sa uskutočňuje úplne pseudonymne. S vašimi osobnými údajmi nebudú spojené žiadne užívateľské profily.

Používaním našej stránky súhlasíte s tým, aby sa takzvané cookies používali a tým užívateľské údaje od vás zhromažďovali, ukladali a využívali. Ďalej budú vaše údaje v cookies uložené aj po ukončení vašej návštevy prehliadača, aby sa mohli napríklad opätovne vyvolať pri vašich najbližších návštevách webových stránok. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť tým, že vo vašich nastaveniach prehliadača odmietnete prijatie cookies.

Google Remarketing

Používame technológiu Remarketingu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Touto technológiou sa užívatelia, ktorí už navštívili naše internetové stránky alebo online-služby a zaujímali sa o ponuku, oslovujú na stránkach siete Google Partner opätovne účelovou reklamou. Zaradenie reklamy sa uskutočňuje použitím tzv. „Cookies“, sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa. Pomocou textových súborov môže byť analyzované správanie užívateľa pri návšteve webovej stránky a nadväzne použité pre cielené odporúčania k produktom a reklamu spočívajúcu na záujme.

Ak by ste nechceli dostávať žiadnu reklamu spočívajúcu na záujme, môžete používanie cookies spoločnosti Google pre tieto účely deaktivovať tým, že kliknete na stránku https://www.google.de/settings/ads/onweb“ \l „display_optout“ \t „_blank. Alternatívne môžete používanie cookies tretími poskytovateľmi deaktivovať tým, že vyvoláte deaktivovaciu stránku iniciatívy pre sieťovú reklamu (Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a doplnkovú informáciu, ktorá je tam uvedená, zmeníte na Opt-Out. Do doplnkových informácií o Google Remarketingu ako aj vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti Google môžete nahliadnuť na: http://www.google.com/privacy/ads/

Využívaním našich ponúk vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google spôsobom, ktorý je tu opísaný a pre účel uvedený predtým. Upozorňujeme na to, že spoločnosť Google má vlastné smernice pre ochranu údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Za tieto smernice a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť a záruku.

Facebook Remarketing

Na tejto webovej stránke sa používa funkcia Remarketing alebo funkcia „Custom Audience“ spoločnosti Facebook. Pomocou tejto funkcie môžeme osloviť návštevníkov našej webovej stránky reklamou cielene tým, že sa pre návštevníkov našej webovej stránky zapnú individualizované reklamné inzeráty vzťahujúce sa na záujmy, ak navštívia Facebook. Pre vykonanie analýzy používania webovej stránky, ktoré tvorí podklad pre vypracovanie reklamných inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy, používa Facebook takzvané cookies.

K tomuto účelu ukladá Facebook malý súbor s číselným poradím do prehliadačov návštevníkov našej webovej stránky. Pomocou tohto čísla sa zaznamenávajú návštevníci webovej stránky ako aj anonymizované údaje o používaní webovej stránky. Neuskutočňuje sa žiadne ukladanie osobných údajov návštevníkov webovej stránky. Ak následne navštívite Facebook, zobrazia sa vám zaradenia reklám, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú oblasti produktov a informácií, vyvolané predtým. Ak by ste nechceli, aby Facebook údaje zaznamenával, môžete uloženie odmietnuť na nasledovnom linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Pri použití viacerých prehliadačov musíte tento postup vykonať jednotlivo.

Informácie o právach dotknutých osôb

Táto časť Prehlásenia o ochrane osobných údajov podáva dodatočné informácie o uplatňovaní Vašich práv ako dotknutej osoby voči spoločnosti Viessmann.

Vaša identita

Pri dodržiavaní práv dotknutej osoby GDPR/Zákona o ochrane osobných údajov sa môže stať, že si spoločnosť Viessmann pri osobných údajoch, ktoré sa uvádzajú na základe zmluvných vzťahov, náhodne alebo pri oprávnených pochybnostiach, vyžiada ako dôkaz vašej identity ďalšie informácie. Toto sa stáva najmä v prípade, keď sa vyskytne žiadosť
o informáciu v elektronickej forme, ale údaje o odosielateľovi sa spätne neviažu na dotknutú fyzickú osobu.

Máte právo

 • podľa Článku 15 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať informácie o vašich, nami spracovávaných osobných údajoch. Môžete požadovať najmä informácie o účele spracovania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje zverejnené, o plánovanej dĺžke uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo na námietku, o existencii práva na sťažnosť, informácie o pôvode vašich údajov, pokiaľ neboli získané u nás, ako aj o existencii automatického hľadania rozhodnutia vrátane automatického spracovania osobných údajov a poprípade žiadať výpovedné informácie o ich podrobnostiach;
 • podľa Článku 16 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať okamžite opravu nesprávnych údajov, alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • podľa Článku 17 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie sú nevyhnutné pre spracovanie na plnenie práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie, pre plnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu, alebo pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • podľa Článku 18 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov pokiaľ ste popreli správnosť údajov, spracovanie je protiprávne, vy ale ich vymazanie odmietate a my tieto údaje viac nepotrebujeme, Vy však tieto potrebujete pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ste podľa Článku 21 Zákona o ochrane osobných údajov vzniesli protest proti spracovaniu;
 • podľa Článku 20 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať udržiavať vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požadovať ich odovzdanie inej zodpovednej osobe;

Pre uplatnenie týchto práv sa, prosím, obráťte na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefón: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

alebo

Osoba poverená ochranou osobných údajov spoločnosti Viessmann, s.r.o.
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: (02) 32 23 01 00
E-mail: dpo@viessmann.sk

 • podľa Článku 7 Odseku 3 Zákona o ochrane osobných údajov kedykoľvek zrušiť váš súhlas, ktorý ste nám dali. Toto má za následok, že v budúcnosti nesmieme pokračovať v spracovávaní údajov, na ktoré sa vzťahoval váš súhlas. Súhlas môžete zrušiť prostredníctvom: Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo dpo@viessmann.sk
 • podľa Článku 77 Zákona o ochrane osobných údajov sa sťažovať u príslušného kontrolného úradu. Spravidla sa pritom môžete obrátiť na Kontrolný úrad v mieste vášho trvalého bydliska alebo nášho sídla spoločnosti.

Príslušný kontrolný úrad
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefón: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ďalšie informácie – kontaktné údaje

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme pripravení vám kedykoľvek poskytnúť informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, na ktoré vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov neposkytlo odpovede, alebo pokiaľ by ste si k nejakému bodu želali bližšie informácie, kontaktujte nás na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefón: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

alebo

Osoba poverená ochranou osobných údajov spoločnosti Viessmann, s.r.o.
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: (02) 32 23 01 00
E-mail: dpo@viessmann.sk

Bezpečnostné upozornenie

Snažíme sa vaše osobné údaje v rámci technických a organizačných možností uchovávať tak, aby neboli pre tretiu osobu dostupné. Pri komunikácii prostredníctvom mailu sa nedá zabezpečiť úplná ochrana osobných údajov, preto vám odporúčame odosielanie dôverných informácií prostredníctvom pošty.

Zmena Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov je aktuálne platné a bolo vyhotovené v máji 2018.

Na základe ďalšieho vývoja našej webovej stránky a jej ponuky, alebo kvôli zmeneným právnym príp. úradným predpisom môže byť nevyhnutné toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov pozmeniť. Príslušne platné Prehlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek zobraziť na webovej stránke pod https://www.viessmann.sk/sk/prehlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html a vytlačiť.

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka našej jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Aktuality
30. mája 2023

Projekt Zelená domácnostiam, v ktorom môžu domácnosti žiadať o dotácie na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, by mal pokračovať aj v ďalších rokoch. Malým a stredným podnikom bude umožnené žiadať o podporu obdobne ako domácnostiam. Projekt bude aj naďalej spravovať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Nedávno uzavrela zmluvu s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a… Čítať viac

Vnútorná klíma
19. mája 2023

Najmä v lete, keď teploty v byte dosiahnu príliš vysoké hodnoty, mnohí začnú intenzívne zvažovať kúpu a inštaláciu klimatizácie. Zo všetkých klimatizačných zariadení je práve splitové riešenie najpoužívanejšie. Splitová klimatizácia predstavuje efektívne a dlhodobé riešenie chladenia bytu či domu. Čím sa vyznačuje, z čoho sa skladá, aké typy rozlišujeme? Charakteristika splitovej klimatizácie Klimatizácia označovaná ako… Čítať viac

Aktuality
24. apríla 2023

Hybridný systém umožňuje kombinovať tepelné čerpadlo s ďalšími zdrojmi vykurovania. V reálnom čase pritom vyhodnocuje, čo je výhodnejšie. Ako funguje hybridné tepelné čerpadlo, prečo sa oplatí kombinovať ho aj s fotovoltikou a akým spôsobom hybridný systém znižuje náklady na vykurovanie? Kvôli snahám znižovať emisie skleníkových plynov, ako aj pre rastúce ceny energií a neistotu ohľadom… Čítať viac

Solárny systém
23. marca 2023

Slnečná energia patrí k najrozšírenejším zdrojom obnoviteľnej energie na našej planéte. Bolo spočítané, že energia slnka vyžiarená za jednu minútu na celej planéte by postačovala na uspokojenie energetických potrieb celej ľudskej populácie, a to až na obdobie jedného roka. Svet však využíva len nepatrný zlomok slnečnej energie. Jednou z foriem využívania tejto energie je jej priama premena… Čítať viac